Menu

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Vrijdag Premium Printing B.V., Limburglaan 51, 5616 HR Eindhoven, KVK: 17027354

Versie: Mei 2018 – versie 1.1
Wij respecteren de privacy van onze relaties en/of bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en houden ons daarom aan de relevante wetgeving  waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de Vrijdag Premium Printing B.V. verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van alle zakelijke overeenkomsten, transacties, kredietwaardigheid toetsing en/of bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u als (de verantwoordelijke) en wij als (de verwerker ) in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Vrijdag Premium Printing B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens verwerkt  bijvoorbeeld een zakelijke overeenkomst en/of transactie opdracht ontvangen, zijn we de Verwerker van eventueel door die partij aan ons ter verwerking verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen variabel zijn en aangezien wij niet Verantwoordelijk zijn, zijn deze ook voor ons niet op voorhand te voorspellen. Deze gegevens behandelen wij zoals aan ons opgedragen door onze klant in een verwerkersovereenkomst. Indien u vragen heeft over dit soort gegevens, kunt zich het beste wenden tot de originele partij die uw gegevens vergaard heeft (de Verantwoordelijke).

 Vrijdag Premium Printing B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • administratieve doeleinden;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • gegevens die u met ons deelt, waaronder de inhoud van gevoerde gesprekken.
 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Vrijdag Premium Printing B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Administratieve gegevens als  btw-,  kvk- en bankgegevens.
 • telefoonnummer
 • (mobiele ) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • website
 • geslacht
 • (zakelijke ) interesses
 • werkzaam bij organisatie
 • IP-adres
 • technische browserinformatie
 • cookie ID
 • klik- en surfgedrag

Bewaartermijnen
Op basis van onze dienstverlening  ontvangen en verstrekte opdrachten met gemaakte overige afspraken leggen wij verdere gegevens van u vast. Wij bewaren deze gegevens minstens zo lang als wettelijk verplicht. (bijvoorbeeld voor de belastingdienst 7 jaar, of langer in verband met wettelijke en contractuele aansprakelijkheid) en daarna tot u ons verzoekt deze te verwijderen omdat uit onze ervaring blijkt dat klanten, leveranciers en overige relaties het wenselijk vinden dat wij over historische gegevens kunnen beschikken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan als de “Verwerker” vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, die wij dan ook van u als de “Verantwoordelijke” hebben verkregen. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij noodzakelijk voor de controle van de kredietwaardigheid, uitvoering en financiële afhandeling van een opdracht, transporteurs waar noodzakelijk, of voor interne verbetering van onze processen (waaronder onze website(s) en applicaties).  Daarnaast is het mogelijk dat uw gegevens incidenteel ingezien kunnen worden, of dat wij aanvullende dienstverlening nodig hebben van externe partijen (bijvoorbeeld een automatiseerder). Daarbij zijn dit soort partijen algemeen gezien niet Verwerker van persoonsgegevens.  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Vrijdag Premium Printing B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte, of op een locatie die tenminste voldoende waarborgen biedt, zoals bijvoorbeeld door Privacy Shield. De websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Vrijdag Premium Printing B.V. of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: 

 • Google Analytics
 • Doubleclick

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
U mag Vrijdag Premium Printing B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Vrijdag Premium Printing B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@vrijdag.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31(0)402513855 op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.